Všeobecné obchodné podmienky Berlina, s.r.o.

pre zabezpečenie registrácií a iných služieb spojených s organizáciou odborného podujatia Neurochirurgické dni Univerzity Komenského - Bratislavské neurochirurgické dni 2022  on line formou.


  1. Spoločnosť Berlina, s.r.o. ponúka prostredníctvom https://neurochirurgia2022.berlina.sk/_TEST/ svojim klientom možnosť zabezpečenia registrácie, prípadne iných služieb, spojených s organizáciou konferencie. Po zadaní údajov požadovaných v registračnom on-line formulári, ktorý je vytvorený na každú akciu samostatne a po jeho odoslaní na adresu Berlina, s.r.o. danú registráciu potvrdí spoločnosť Berlina, s.r.o. klientovi mailom, kde klient obdrží všetky informácie k registrácii, prípadne k iným službám, ktoré sú spojené s daným podujatím, rovnako klient obdrží informácie k možnosti platby za objednané služby spolu so storno podmienkami ak nie sú podrobné informácie uvedené na web stránke podujatia.

  2. Doručovanie písomností medzi klientom a Berlina, s.r.o. sa uskutočňuje predovšetkým elektronicky na e-mailovú adresu alebo poštou. Klient je povinný oznámiť spoločnosti Berlina, s.r.o. platné kontaktné údaje alebo ich zmenu. V prípade, ak sa s klientom nebude možné skontaktovať prostredníctvom ním zadaných kontaktných údajov, Berlina, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré v súvislosti s touto skutočnosťou klientovi vznikli.Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak Berlina, s.r.o. obdrží v rámci registrácie klienta chybné údaje a tie tak neumožnia doručenie písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje písomnú e-mailovú korešpondenciu za doručenú dňom odoslania e-mailu klientovi. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od odoslania zásielky na adresu klienta uvedený v registračnom formulári. Uvedená fikcia doručenia platí aj pri opačnom doručovaní listín od klienta spoločnosti Berlina, s.r.o. .

  3. Storno poplatky v prípade zrušenia objednávky ubytovania počas organizovania kongresov, podujatí, školení, seminárov sa riadia storno podmienkami uvedenými v registračných on-line formulároch účastníka podujatia na web stránke jednotlivých podujatí.

  4. Registrovaní účastníci podujatia berú na vedomie, že v prípade vyššej moci alebo v prípade nedosiahnutia minimálneho počtu registrovaných účastníkov podujatia má spoločnosť Berlina, s.r.o. právo jednostranne zrušiť dané podujatie s povinnosťou vrátenia už uhradených účastníckych poplatkov najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia zrušenia podujatia formou e-mailovej správy.

Zodpovednosť za škody

Spoločnosť Berlina, s.r.o. nezodpovedná za škody, ktoré nezavinila, ani jej následní dodávatelia služieb ak škoda bola spôsobená klientom, po prípade treťou osobou.


Reklamácie

Klient je povinný oznámiť svoje požiadavky neodkladne tak, aby mohla byť zjednaná náprava včas na samotnom mieste podujatia, pričom o uplatnení reklamácie musí byť vykonaný písomný záznam, pričom originál obdrží spoločnosť Berlina, s.r.o. a potvrdenú kópiu reklamácie klient. Ak nie je možné splniť požiadavky ihneď na mieste, klient si môže uplatniť reklamáciu avšak najneskôr však do 1 mesiaca od ukončenia podujatia písomnou formou, inak právo na reklamáciu zo strany klienta zaniká. Na všetky reklamácie je spoločnosť Berlina, s.r.o. povinná odpovedať písomnou formou najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

O výsledku reklamácie bude klient informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, v ktorom mu bude doručený oficiálny výsledok vybavenia jeho reklamácie.

V prípade, že reklamácia bude klientovi uznaná ako dôvodná, klientovi budú vrátené alikvótne finančné prostriedky na číslo bankového účtu klienta spravidla do 14 dní, ak sa s klientom nedohodne inak na inom riešení v závislosti od ponúkaných možností od dodávateľov objednaných služieb. V prípade, ak uhradené peniaze musí najskôr vrátiť príslušný iný dodávateľ služieb objednaný spoločnosťou Berlina, s.r.o., klient berie na vedomie, že lehota na vrátenie finančných prostriedkov sa môže predĺžiť, maximálne však o 30 dní. Berlina, s.r.o. sa týmto zaväzuje vykonať všetky dostupné kroky takým spôsobom, aby zo strany dodávateľov objednaných služieb boli klientovi vrátené peniaze čo najskôr a zároveň tak poskytne klientovi na požiadanie informácie od dodávateľa služieb a predpokladaný dátum úhrady finančných prostriedkov na účet klienta.


Ochrana osobných údajov

Berlina, s.r.o. ako prevádzkovateľ osobných údajov sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOÚ“, resp. „zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") a za týmto účelom Berlina s.r.o. prijala a zverejnila na svojej www stránke Zásady spracovania a ochrany osobných údajov.

Na základe vyplneného registračného on-line formuláru dáva klient súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby Berlina, s.r.o. na účely súvisiace s odborným podujatím po nevyhnutnú dobu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") a v súlade so Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov.

 
Spôsob platby

Na web stránke každého jedného podujatia bude uvedený spôsob platby, ktorý bude záväzný pre klienta.

Odborná garanciaPartneri

spoločnosti, ktoré nás podporili
Ďakujeme.

Strieborný partner


integra
Bronzový partner


Partner plus


Partneri

Malý partner


Špeciálny partner plus bez vystavovateľskej plochy


Partneri bez vystavovateľskej plochy


M-Partner