Program

odborného podujatia
13:00
Registrácia účastníkov podujatia


14:00 - 14:30
Otvorenie kongresu a otváracie príhovory


  Otvorenie kongresu a otváracie príhovory
  zástupca Vedenia UK,
  Riaditeľ UNB MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA,
  Dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc, IFAANS,
  Predseda organizačného výboru doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH,
  Podpredseda organizačného výboru doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.14:30 - 16:45
Neurochirurgia včera, dnes a zajtra 
predsedníctvo: Kolarovszki B., Šteňo A.


  Počátky moderní neurochirurgie v Československu (Invited lecture) /15 min./
  Řehák S., Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

  Brainstem tumors (Invited lecture) /20 min./
  Smolanka V., Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine

  2D-ultrasound guided surgery for brain tumors: image interpretation, tips and tricks (Invited lecture) /20 min./
  DiMeco F., Istituto Besta, Milan, Italy

  Navigated 3D-ultrasound: history and current applications (Invited lecture) /20 min./
  Unsgaard G., Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

  Technological advances for glioma surgery (Invited lecture) /20 min./
  Wolfsberger S., Medical University of Graz, Austria

  Intraoperative MRI in cranial neurosurgery (Invited lecture) /20 min./
  Netuka D., Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN Praha

  Tuberculum sellae meningiomas /20 min./
  Šteňo J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava16:45 - 17:10
Coffee break


17:10 - 19:10
Cievna neurochirurgia 
predsedníctvo: Smrčka M., Česák T.


  Surgical treatment of AVM (Invited lecture) /20 min./
  Smrčka M., Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

  Risk factors for cerebral aneurysms rupture: a retrospective analysis of patients suffering subarachnoid hemorrhage (Invited lecture) /20 min./
  Česák T., Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové,
  Adamkov J., Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové,
  Krajina A., Radiodiagnostická klinika, Fakultní nemocnice, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

  Temporary artery occlusion in ACOM aneurysm surgery - SIDE MATTERS  /10 min./
  Petr O., Medical University Innsbruck, Austria,
  Preuss C. H. ,Medical University Innsbruck, Austria,
  Geiger P. ,Medical University Innsbruck, Austria,
  Thomé C., Medical University Innsbruck, Austria

  Vyšetrenie nekrvácajúcich aneuryziem pomocou 4D CT angiografie s EKG fázovaním, potenciál odhaľovania rizikových pacientov /10 min./
  Jankovič P., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šulaj J., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

  Monitoring rozvoja vazospazmov intrakraniálnych ciev u pacientov po mikrochirurgickom a endovaskulárnom ošetrení prasknutej a neprasknutej intrakraniálnej aneuryzmy pomocou robotického transkraniálneho dopplera /10 min./
  Chovancová M., II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Krivošík M., II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Novotný M., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Kozák J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Babková V., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Buvala J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

  Súčasné možnosti endovaskulárneho ošetrenia mozgových tepien /20 min./
  Žilinčan M., Oddelenie rádiológie, , FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Okapec S., Oddelenie rádiológie, , FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Šulaj J., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Jankovič P., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Opravil Z., Oddelenie rádiológie, , FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Danček F., Oddelenie rádiológie, , FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

  Imaging of normal and pathological vascular brain structures using navigated 3D-ultrasound   /20 min./
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šurkala J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Bízik I., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šteňo J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

  Komplikácie karotickej endarterektómie /10 min./
  Bombic M., Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.,
  Šefr J., Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.,
  Fiedler J., Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.20:00
Otvárací večer


09:00 - 10:55
Interdisciplinárna spolupráca
predsedníctvo: Timárová G., Šteňo A.


  Epileptochirurgia a epileptická psychóza (Invited lecture) /15 min./
  Timárová G., II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Pakosová E., II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šurkala J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šteňo J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Kozák J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Novotný M., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

  Rádiologický obraz tumafektívnej demyelinizačnej lézie (Invited lecture) /15 min./
  Jezberová M., Dr. Magnet, pracovisko Kramáre, Bratislava,
  Fabian M., Dr. Magnet, pracovisko Kramáre, Bratislava

  Histopatologické nálezy pri tumefaktívnych demyelinizáciách, súbor 10 prípadov (Invited lecture) /15 min./
  Rychlý B., Unilabs, s. r. o., Bratislava,
  Kalina P., II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

  Stereotaktická rádiochirurgia mozgových metastáz (Invited lecture) /15 min./
  Chorváth M., Klinika stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP a OÚSA, Bratislava

  Efekt reiradiace protonovým paprskem u pacientky po opakovaných resekcích a ozáření mozkových metastáz LGN - kazuistika 36-leté pacientky /10 min./
  Brabec R., Neurochirurgické oddělení KN Liberec, Protonové centrum Praha,
  Buchvald P., Neurochirurgické oddělení KN Liberec

  Inovácie magnetickej rezonancie z pohľadu neurochirurgie (Invited lecture) /15 min./
  Belan V., Dr. Magnet, pracovisko Kramáre, Bratislava,
  Melicherčík L., Dr. Magnet, pracovisko Kramáre, Bratislava,
  Jezberová M., Dr. Magnet, pracovisko Kramáre, Bratislava,
  Fabian M., Dr. Magnet, pracovisko Kramáre, Bratislava

  PET imaging in the diagnosis of glial brain tumors (Invited lecture) /15 min./
  Povinec P., BIONT, a.s., Bratislava

  Retrospective evaluation of the impact of extent  of resection alone on malignant transformation of adult grade II gliomas /15 min./
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šurkala J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Kiss A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Toma D., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Hrebeňárová B., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Ondrušová P., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Jezberová M., Dr. Magnet, pracovisko Kramáre, Bratislava,
  Fabian M., Dr. Magnet, pracovisko Kramáre, Bratislava,
  Belan V., Dr. Magnet, pracovisko Kramáre, Bratislava,
  Novotný M., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šteňo J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Povinec P., BIONT, a.s., Bratislava,
  Kalina P., II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Rychlý B., Unilabs, s. r. o., Bratislava,
  Chorváth M., Klinika stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP a OÚSA, Bratislava,
  Waczulíková I., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Bratislava,
  Celec P., Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava10:55 - 11:15
Coffee break


11:15 - 12:55
Neuroonkológia I
predsedníctvo: Šulaj J., Šteňo J.


  Koloidné cysty III. komory – neuroendoskopický prístup /15 min./
  Šulaj J., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Koppal P., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

  Kraniofaryngeómy /20 min./
  Šteňo J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Bízik I., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Matejčík V., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

  Pituitárna apoplexia – kazuistiky (2021-2022) /15 min./
  Kršák P., Neurochirurgická klinika UKF FN Nitra,
  Šedivý O., Neurochirurgická klinika UKF FN Nitra,
  Michalenko T., Neurochirurgická klinika UKF FN Nitra

  Adenómy hypofýzy: mikroskopický a endoskopicky-asistovaný transsfenoidálny prístup – vybrané kazuistiky /15 min./
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Matejčík V., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

  Intraoperačný ultrazvuk v kraniálnej neurochirurgii: úskalia a možné riešenia /15 min./
  Buvala J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

  Vliv přítomnosti peritumorálního edému na chirurgickou morbiditu u meningeomů baze lební /10 min./
  Musilová B., Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice,
  Grubhoffer M., Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice,
  Štoková M., Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice,
  Fiedler J., Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice

  Rekonštrukcia venóznych splavov pri resekcii meningeómov: naša skúsenosť /10 min./
  Lysak A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Buvala J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Halgaš F., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Toma D., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Kiss A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Ondrušová P., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Hrebeňárová B., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Kozák J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Klepoch J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šurkala J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Bízik I., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Biksadský P., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Lysak N., II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Novotný M., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava12:55 - 14:00
Obed


14:00 - 16:10
Neuroonkológia II
predsedníctvo: Bartoš M., Mraček J. 


  Intraoperative MRI for glioma and epilepsy surgery (Invited lecture) /20 min./
  Rössler K., Medical University of Vienna, AKH Wien, Austria

  Ultrasound and microbubbles in neurosurgery: from imaging to therapy (Invited lecture) /20 min./
  Prada F., Istituto Besta, Milan, Italy

  Acoustic coupling fluid (Invited lecture) /15 min./
  Unsgaard G., Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

  Supracerebellar transtentorial approach to the mediobasal temporal region – our experience (Invited lecture) /15 min./
  Mraček J., Neurochirurgická klinika LF v Plzni UK, FN Plzeň,
  Seidl M., Neurochirurgická klinika LF v Plzni UK, FN Plzeň,
  Přibáň V., Neurochirurgická klinika LF v Plzni UK, FN Plzeň

  Vestibulární schwanomy (Invited lecture) /15 min./
  Tomáš R., Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha,
  Křivánek P., Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha,
  Klener J., Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

  Využitie gamanoža pri liečbe vestibulárnych schwanómov (Invited lecture) /15 min./
  Liščák R., Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha

  Zkušenosti s přechodem na operování v režimu awake-awake-awake – využití dexmedetomidinu bez nutnosti zajištění dýchacích cest v průběhu awake kraniotomie (Invited lecture) /15 min./
  Bartoš M., Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové,
  Schreiberová J., KARIM, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta HK,
  Měšťanová P., KARIM, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta HK

  Súčasné postupy v určovaní eloquentných oblastí pri operáciách mozgu /15 min./
  Galanda T., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Kanátová M., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Klúzová M., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Bullová J., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Galanda M., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica16:10 - 16:30
Coffee break


16:30 - 18:30
Spondylochirurgia I
predsedníctvo: Filip M., Opšenák R.


  První zkušenosti s mobilním robotickým zobrazovacím systémem Loop-X (Invited lecture) /15 min./
  Jurek P., Neurochirurgické oddělení KNTB Zlín

  BCI systémy a VR - první kroky ke klinické praxi využití signálů vzniklých změnou elektrického potenciálu způsobených cílenou mozkovou aktivitou v neurorehabilitaci (Invited lecture) /15 min./
  Filip M., Ústav Rehabilitace LF OU, Ostrava

  Využitie individualizovaných náhrad krčných medzistavcových platničiek v rámci operačnej liečby degenerovanej krčnej chrbtice /15 min./
  Kolarovszki B., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Penciak R., Biomedical Engineering s.r.o.,
  Opšenák R., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Matuška T., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Hudák R., Biomedical Engineering s.r.o., Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania,
  Živčák J., Biomedical Engineering s.r.o., Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania

  Dysfágia po ACDF – prospektívna štúdia s 3-ročným sledovaním /15 min./
  Opšenák R., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Snopko P., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Hanko M., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Benčo M., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Šutovský J., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Kolarovszki B., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin

  Surgical reduction of pediatric high-grade high dysplastic spondylolisthesis /15 min./
  Geri G., Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha,
  Štulík j., Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha,
  Barna M., Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha,
  Klézl Z., Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha

  Surgical treatment for atlantoaxial osteoarthritis (AAOA): a prospective study of twenty-seven patients /15 min./
  Pivarči F., Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha,
  Štulík j., Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha,
  Barna M., Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha,
  Kryl J., Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha

  Využitie intraoperačnej sonografie v spinálnej neurochirurgii /15 min./
  Toma D., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Kiss A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Halgaš F., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Hrebeňárová B., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Ondrušová P., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šteňo J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šurkala J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

  Prognostický význam načasovania chirurgickej liečby pri herniáciách  medzistavcových platniček driekovej chrbtice /15 min./
  Mišovič J., Neurochirurgická klinika FNsP Nové Zámky, Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Kiss A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Toma D., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Waczulíková I., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Bratislava,
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava20:00
Diskusný večer


13:00
Registrácia účastníkov podujatia


13:20 - 13:30
Otvorenie sesterskej sekcie


  Otvárací príhovor
  Mgr. Veronika Ruszinková13:30 - 15:00
1. BLOK


  Špecifiká perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s nádorom mozgu /20 min./
  Mgr. Barbora Cibulová,
  Mgr. Marianna Švaňová,
  Mgr. Iveta Fillová,
  Mgr. Monika Jančovičová

  Diskusia /10 min./
  Mgr. Barbora Cibulová,
  Mgr. Marianna Švaňová,
  Mgr. Iveta Fillová,
  Mgr. Monika Jančovičová

  Ošetrovateľská starostlivosť u pacienta s poranením krčnej chrbtice /20 min./
  Bc. Zuzana Cabadajová,
  Jana Švandová,
  Mgr. Monika Jančovičová

  Diskusia /10 min./
  Bc. Zuzana Cabadajová,
  Jana Švandová,
  Mgr. Monika Jančovičová

  Hygiena rúk /20 min./
  Mgr. Veronika Ruszinková,
  Zuzana Čelková

  Diskusia /10 min./
  Mgr. Veronika Ruszinková,
  Zuzana Čelková15:00 - 15:30
Coffee break


15:30 - 18:00
2. BLOK


  Nové trendy v neurochirurgii /20 min./
  Mgr. Mária Pisarčíková,
  Regina Kozáčiková

  Diskusia /10 min./
  Mgr. Mária Pisarčíková,
  Regina Kozáčiková

  Dekubity a ich ošetrovanie /20 min./
  Zuzana Čelková,
  Mgr. Veronika Ruszinková

  Diskusia /10 min./
  Zuzana Čelková,
  Mgr. Veronika Ruszinková

  Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dg. Hydrocefalus + kazuistika /20 min./
  Iveta Galajdová,
  Mgr. Lívia Vráblová

  Diskusia /10 min./
  Iveta Galajdová,
  Mgr. Lívia Vráblová

  Predopoeračná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dg. hydrocefalus /20 min./
  Mgr. Lívia Vráblová,
  Iveta Galajdová

  Diskusia /10 min./
  Mgr. Lívia Vráblová,
  Iveta Galajdová

  Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po stabilizačných operáciách chrbtice /20 min./
  Mgr. Svetlana Šumberová,
  Anna Výlupková

  Diskusia /10 min./
  Mgr. Svetlana Šumberová,
  Anna Výlupková18:00
Uzavretie sesterskej sekcie


20:00
Diskusný večer


09:00 - 10:35
Spondylochirurgia II
predsedníctvo: Brabec R., Koppal P.


  Tethered cord syndrome a prerušenie filum terminale, kazuistiky /15 min./
  Koppal P., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Šulaj J., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

  Raritní spontánní míšní subdurální hematom komplikovaný iCMP - kazuistika 78 - leté pacientky, přehled publikovaných případů /10 min./
  Brabec R., Neurochirurgické oddělení KN Liberec,
  Buchvald P., Neurochirurgické oddělení KN Liberec

  Výsledky fúznych inštrumentovaných operácií na driekovej chrbtici s ohľadom na parametre "sagittal balance" po zadných, predných a kombinovaných prístupoch /15 min./
  Cmorej M., Neurochirurgická klinika, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok FN,
  Horváth S., Neurochirurgická klinika, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok FN,
  Durný P., Neurochirurgická klinika, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok FN

  Perkutánna redukcia transpedikulárnych skrutiek a axiálna presakrálna drieková medzistavcová fúzia ako liečba lumbosakrálnej spondylolistézy, kazuistiky prípadov /15 min./
  Filipp P., Neurochirurgická klinika, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok FN,
  Khoshab A., Neurochirurgická klinika, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok FN,
  Durný P., Neurochirurgická klinika, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok FN,
  Rusnák R., Neurochirurgická klinika, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok FN

  Nezhubné nádory krčnej chrbtice - naše skúsenosti /15 min./
  Novotný V., Neurochirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice,
  Kaťuch V., Neurochirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice,
  Gajdoš M., Neurochirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

  Intradurálne extramedulárne tumory chrbtice /15 min./
  Michalenko T., Neurochirurgická klinika UKF FN Nitra,
  Šimeg V., Neurochirurgická klinika UKF FN Nitra,
  Bielich M., Neurochirurgická klinika UKF FN Nitra,
  Šedivý O., Neurochirurgická klinika UKF FN Nitra,
  Kršák P., Neurochirurgická klinika UKF FN Nitra

  Symptomatický spinálny epidurálny hematóm po operačnej liečbe degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice /10 min./
  Snopko P., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Opšenák R., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Hanko M., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Kolarovszki B., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin10:35 - 11:00
Coffee break


11:00 - 13:15
Varia
predsedníctvo: Novotný M., Kolarovszki B.


  Veda a neurochirurgia – kam kráčame? Ilustračná kazuistika raritnej mozgovej malformácie /20 min./
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Kolarovszki B., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin

  Chemoterapia mozgových gliómov (Invited lecture) /20 min./
  Kalina P., II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

  Počítačově modelovaná kranioplastika z porózního polyetylenu v rizikovém terénu – prospektivní monoinstitucionální studie  (Invited lecture) /15 min./
  Mraček J., Neurochirurgická klinika LF v Plzni UK, FN Plzeň,
  Seidl M., Neurochirurgická klinika LF v Plzni UK, FN Plzeň,
  Dostál J., Neurochirurgická klinika LF v Plzni UK, FN Plzeň,
  Tupý R., Klinika zobrazovacích metod LF v Plzni UK, FN Plzeň,
  Přibáň V., Neurochirurgická klinika LF v Plzni UK, FN Plzeň

  Dekompresívna kraniektómia u pacientov po úraze mozgu - komplikácie a predikcia prognózy metódou Random forest /10 min./
  Hanko M., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Opšenák R., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Snopko P., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Kolarovszki B., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin

  Endoskopická liečba kraniosynostózy v Martine – naše skúsenosti od roku 2017 /15 min./
  Kolarovszki B., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Richterová R., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Čief J., Orto-protetika Martin, s.r.o.,
  Dilý M., Orto-protetika Martin, s.r.o.

  Endoskopická liečba kraniosynostózy - kazuistiky /10 min./
  Richterová R., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Kolarovszki B., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Mičurová G., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin

  Úloha VNS v liečbe epilepsie /15 min./
  Novotný M., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Mohapl M., Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN Praha,
  Šteňo J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Timárová G., II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šteňo A., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Kozák J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,
  Šurkala J., Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

  Chirurgická liečba faciálneho hemispazmu mikrovaskulárnou transpozíciou /10 min./
  Jankovič P., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Kanátová M., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Šulaj J., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

  Rizikové faktory recidívy unilaterálnych neakútnych subdurálnych hematómov /10 min./
  Opšenák R., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Hanko M., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Snopko P., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Benčo M., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin,
  Kolarovszki B., Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin

  Atypické abscesy mozgu - kazuistiky Nocardia a Aspergillus /10 min./
  Pivarníková K., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Jankovič P., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
  Šulaj J., Neurochirurgická klinika SZU, FN F. D. Roosevelta, Banská Bystrica13:15
Záver kongresu


KONGRES SA KONÁ POD ZÁŠTITOU

prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.
Rektora UK

MUDr. Alexandra Mayera, PhD., MPH., MHA
Riaditeľa UNB

prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc, IFAANS
Dekana Lekárskej fakulty UK


Predseda organizačného výboru a odborný garant podujatia

doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH

Podpredseda organizačného výboru a odborný garant podujatia

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Členovia organizačného výboru

MUDr. Martin Novotný, PhD., MPH, MUDr. Romana Richterová, PhD., MUDr. Ján Kozák, MUDr. René Opšenák, PhD., MUDr. Ján Buvala, MUDr. Adrian Kiss,
MUDr. David Toma, MUDr. Bernadetta Hrebeňárová, MUDr. Paulína Ondrušová, Mgr. Veronika Ruszinková, Mgr. Monika Jančovičová

Organizácia, komunikácia

Odborná garanciaPartneri

spoločnosti, ktoré nás podporili
Ďakujeme.

Strieborný partner


integra
Bronzový partner


Partner plus


Partneri

Malý partner


Špeciálny partner plus bez vystavovateľskej plochy


Partneri bez vystavovateľskej plochy


M-Partner